Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước
Tên văn bản: Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 29/11/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 29/01/2017
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: vth.kthd@gmail.com - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 29/11/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản