Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Hồ sơ mẫu biểu kiểm toán
Tên văn bản: Hồ sơ mẫu biểu kiểm toán
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 08/07/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 09/09/2016
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Hồ sơ mẫu biểu kiểm toán - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: vcd@sav.gov.vn - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 08/07/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản